Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového velkoobchodu mankitoys.cz

pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.mankitoys.cz 

Provozovatel:  

Manki toys s.r.o.,  

sídlo Novosady 879/109, Velké Meziříčí, PSČ: 594 01, IČO: 05451621, DIČ: CZ05451621, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 95413

 1. Definice  

Pro účely těchto obchodních podmínek mají uvedené pojmy následující význam:  

 1. Prodávající je Manki toys s.r.o., se sídlem Novosady 879/109, Velké Meziříčí, PSČ: 594 01, Česká republika, IČO: 05451621, DIČ: CZ05451621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 95413.  
 2. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 3. Kupující-Podnikatel či Kupující je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku.   
 4. Internetový obchod je velkoobchod přístupný Kupujícím na webové adrese www.mankitoys.cz, provozovaný Prodávajícím a sloužící k provádění velkoobchodních objednávek zboží a služeb (tj. nákupům uskutečňovaným v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího, kdy Kupující zboží v Internetovém obchodě nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje) z nabídky Prodávajícího.  
 5. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem podle čl. 4 těchto obchodních podmínek.  
 6. Kupní cena je kupní cena v české měně či v měně euro zahrnující cenu vybraného nebo objednaného zboží a služeb, k níž je připočítána též cena za dodání zboží (včetně ceny přepravy a ceny obalového materiálu) a všechny daně a poplatky, není-li v Internetovém obchodě uvedeno jinak.   
 7. Objednávka je závazný soubor požadavků, který sestaví Kupující dle své volby ze zboží a služeb a způsobu dodání uvedených v Internetovém obchodu a který jeho prostřednictvím zašle Prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku.  


 • Úvodní ustanovení  
  1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 15. května 2023 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv, které Prodávající a Kupující uzavírají ohledně koupě zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě, resp. na služby poskytované v souvislosti s nabízeným zbožím.  
  2. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webové adrese https://www.mankitoys.cz/s/conditions a jsou mu též zaslány spolu s potvrzením Objednávky.  
  3. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.  
  4. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně a v písemné formě nedohodli na odlišných podmínkách.  
  5. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na veškeré kupní smlouvy, které Prodávající a Kupující uzavírají prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).  


 • Uživatelský účet  
  1. Užívání Internetového obchodu je Kupujícímu umožněno pouze na základě registrace Kupujícího v Internetovém obchodě. Na základě následných přihlášení do Internetového obchodu může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží a sledovat stav své Objednávky, prohlížet historii objednávek, vystavené faktury a sledovat stav vyřizovaných a vyřízených objednávek.  
  2. Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, aktuální a platné.  
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zvolit si dostatečně bezpečné heslo a v případě podezření či vědomosti o znalosti hesla neoprávněnými osobami či o zneužití hesla je Kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího a heslo v uživatelském rozhraní Internetového obchodu změnit.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.  
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.  
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá (tj. po tuto dobu se do svého uživatelského účtu ani jednou nepřihlásí), či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy, včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn kdykoliv na Prodávajícím požadovat zrušení svého uživatelského účtu a Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení takové písemné žádosti Kupujícího jeho účet a veškerá data v něm uvedená smazat. Za tímto účelem může Kupující Prodávajícího kontaktovat na e-mailové adrese info@mankitoys.cz.  
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající není povinen dostupnost účtu zajistit a neodpovídá za jakékoliv následky nedostupnosti uživatelského účtu.  


 • Způsob uzavření kupní smlouvy  
  1. Veškeré údaje o zboží vystaveném v Internetovém obchodě jsou informativního charakteru a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Na základě uveřejnění údajů o zboží v Internetovém obchodě není Prodávající povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.   
  2. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy hradí výlučně Kupující.  
  3. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, které Prodávající nabízí k prodeji (vždy však v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob Prodávajícího). U každého druhu zboží jsou uvedeny zejména následující informace: označení zboží, popis jeho vlastností, údaj o Kupní ceně a údaj o skladové dostupnosti (údaj o skladové dostupnosti je pouze informativní).  Jednotlivé složky Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Jsou-li v Internetovém obchodě u jednotlivých produktů či služeb uvedeny obrázky, jsou vždy pouze ilustrativního charakteru. 
  4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li v Internetovém obchodě nabízeny služby či obdobná plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k prodeji zboží, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nejsou-li ve vztahu k příslušné službě uvedeny speciální obchodní podmínky.  
  5. Kupující vloží vybrané zboží, které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku.   
  6. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s celkovou Kupní cenou jeho objednávky.  
  7. Informace o složení a použití zakupovaného zboží nalezne Kupující vždy v příslušném Internetovém obchodě a dále dle konkrétního druhu zboží na příbalovém letáku přiloženém ke zboží či na obalu zboží.
  8. Předtím, než Kupující potvrdí Objednávku jejím odesláním, může kdykoliv zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil, včetně vybraného zboží a služeb, jejich množství, formy dopravy, způsobu platby aj.   
  9. Jakékoliv Objednávky Kupujícího v Internetovém obchodě se řídí těmito obchodními podmínkami (ve znění aktuálním ke dni uskutečnění Objednávky). Přihlášením se do svého uživatelského účtu v Internetovém obchodě, stejně jako následným užíváním Internetového obchodu a uskutečněním jakékoliv. Objednávky v Internetovém obchodě Kupujícím souhlasí s těmito obchodními podmínkami, potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí uzavírané Kupní smlouvy.   
  10. Odesláním Objednávky, která obsahuje podstatné náležitosti pro uzavření Kupní smlouvy, činí Kupující nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy a zároveň potvrzuje, že informace a identifikační údaje, které při vytvoření Objednávky poskytl, jsou úplné, pravdivé, správné a platné.  Učiněná (tj. odeslaná) Objednávka je neodvolatelná.   
  11. Prodávající potvrdí obdržení Objednávky Kupujícího neprodleně poté, co ji obdrží, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující při registraci uživatelského účtu nebo v Objednávce. Potvrzení obdržení Objednávky není akceptací Objednávky Prodávajícím.   
  12. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení akceptace Objednávky Prodávajícím. Tím vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit Kupní cenu.  
  13. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud akceptace Objednávky Kupujícího není Prodávajícím potvrzena. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména s ohledem na aktuální skladové zásoby objednaného zboží, je-li Kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo osobou, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.  
  14. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právem České republiky.


 • Platební podmínky  
  1. Kupní cena je splatná v okamžiku, kdy Prodávající potvrdí Kupujícímu akceptaci Objednávky. Kupující je bezprostředně před odesláním Objednávky informován o výši Kupní ceny. Je-li Kupní cena Kupujícím zaplacena před akceptací Objednávky Prodávajícím, je platba považována za zálohu na Kupní cenu, jenž bude akceptací Objednávky Prodávajícím na Kupní cenu započtena. Odstavec 5.3 níže může splatnost upravit odlišně od tohoto odstavce.   
  2. Kupující je oprávněn zvolit příslušný způsob platby a je povinen uhradit sjednanou Kupní cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to jedním z následujících způsobů (jsou-li aktuálně v Internetovém obchodě umožněny):  
 1. v hotovosti Prodávajícímu při osobním převzetí;  
 2. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího;
 3. bezhotovostní platbou přes on-line platební bránu (tj. platební či kreditní kartou) či jinou on-line platbou (expresní převody, platba Bitcoinem a další způsoby platby aktuálně nabízené v Internetovém obchodě).
 1. V případě platby podle čl. 5.2 písm. a) je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby dle čl. 5.2 písm. b) je Kupní cena splatná ve lhůtě uvedené ve faktuře (či zálohové faktuře) vystavené Prodávajícím. V případě platby podle čl. 5.2 písm. c) je Kupní cena splatná v den objednání zboží (po dokončení Objednávky je Kupující přesměrován na webové stránky platební brány, kde provede on-line platbu platební či kreditní kartou či jinou expresní on-line platbu). V případech platby podle čl. 5.2 písm. b) a c) je platba považována za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 2. Při volbě bezhotovostní platby je Kupující povinen platbu provést na bankovní účet, který bude Kupujícímu sdělen Prodávajícím po učinění závazné objednávky zboží, a platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu, rovněž sděleného Kupujícímu Prodávajícím po učinění závazné objednávky. Při platbě on-line platební bránou (či jinou on-line platbou) Kupující postupuje dle pokynů zobrazených na webu platební brány.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat plnou úhradu Kupní ceny před expedicí objednaného zboží Kupujícímu. V takovém případě není Prodávající povinen započít s expedicí zboží dříve, než obdrží plnou úhradu Kupní ceny (Prodávajícímu v takovém případě až do obdržení plné úhrady Kupní ceny neběží jakékoliv expediční či dodací lhůty dle těchto obchodních podmínek) a při neobdržení Kupní ceny ve lhůtě splatnosti je Prodávající oprávněn od smlouvy s Kupujícím bez dalšího odstoupit. Kupující bere na vědomí, že do doby úhrady Kupní ceny může též dojít ke změně skladových zásob objednaného zboží u Prodávajícího.
 4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé Kupní ceny zboží, nebo jeho předáním Kupujícímu ve smyslu čl. 6.2 níže, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Nebezpečí škody na věci na Kupujícího přechází vždy okamžikem předání Kupujícímu ve smylu čl. 6.2 níže. Prodávající má až do předání zboží Kupujícímu práva a povinnosti schovatele, od předání zboží Kupujícímu nese veškeré náklady v souvislosti se skladováním zboží Kupující.  


 • Podmínky dodání  
  1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě (je-li sjednán). Zboží, které je skladem, Prodávají distribuuje (předá dopravci) bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do 5ti pracovních dnů. V případě, kdy zboží není skladem u Prodávajícího, dodací lhůta závisí na dodání zboží distributorem či výrobcem zboží Prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zpoždění či nedodání zboží, ke kterému došlo z důvodů na straně výrobce/distributora či dodavatele Prodávajícího (vč. případů zrušení licenčních nebo distribučních práv Prodávajícího) a nebo z důvodů vyšší moci. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační.
  2. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího-Podnikatele a umožní Kupujícímu-Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.   
  3. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat soulad množství a druhu převzatého zboží s množstvím a druhem zboží smluveným v Kupní smlouvě a s množstvím a druhem zboží uvedenými v dodacím listu / faktuře a oznámit případné zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s čl. 9 těchto obchodních podmínek.  
  4. V případě, že došlo k poškození (pozdnímu dodání či ztrátě) zboží při jeho přepravě dopravcem, Prodávající za tyto nenese odpovědnost. Kupující je v takovém případě povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození/pozdním dodání či ztrátě přepravovaného zboží, případně dodané zboží nepřevzít. Pokud Kupující zjistí poškození způsobené přepravou až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího elektronickou poštou na adrese info@mankitoys.cz (včetně sdělení podrobného popisu poškození a zaslání foto či video dokumentace zachycující toto poškození) a tuto skutečnost dále řešit v reklamačním řízení s dopravcem.   
  5. Zásilka, která se Prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána Kupujícímu znovu jen na jeho výslovné vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu náklady související s opětovným zasláním zásilky.  


 • Odstoupení od Kupní smlouvy  
  1. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Podnikatele  
   1. Kupující-Podnikatel má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku, a to písemným odstoupením s uvedením důvodů odstoupení zaslaným Prodávajícímu na adresu sídla Prodávajícího či na elektronickou adresu: info@mankitoys.cz. Odstoupení musí obsahovat alespoň identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, identifikaci dotčeného zboží, podrobný popis důvodu pro odstoupení, dokumenty. dokládající nákup dotčeného zboží od Prodávajícího (včetně faktury Prodávajícího), včetně data nákupu a data doručení. Za podstatné porušení smlouvy, pro které může Kupující-Podnikatel odstoupit od smlouvy, se považuje pouze nedodání objednaného zboží Prodávajícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.
   2. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho opotřebení/použití a nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, např. za snížení hodnoty vzniklé nedostatečným zaopatřením zboží proti poškození při přepravě zpět Prodávajícímu, tj. např. použitím nevhodného obalového materiálu. Kupující nese veškeré náklady související s dopravou zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu snížení hodnoty zboží či dopravu a balné zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny. 
   3. Prodávající není povinen vrátit přijatou Kupní cenu, resp. zálohu na Kupní cenu dříve, než mu Kupující vrátí zboží.
   4. Prodávající není povinen Kupujícímu-Podnikateli vracet cenu přepravného či jiných nákladů vynaložených Kupujícím-Podnikatelem v souvislosti s přepravou a balením zboží.
  2. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího  
   1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, má-li pro to vážný důvod (tj. například v případech, kdy Prodávající nemá dostatek daného zboží skladem). V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu či zálohu na Kupní cenu (byla-li již uhrazena) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím.   
   2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku.  Pokud Prodávající před odstoupením od smlouvy dodal zboží Kupujícímu, je Kupující povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Za podstatné porušení Kupní smlouvy Kupujícím se považuje mimo jiné zejména včasné nezaplacení Kupní ceny či jiné porušení těchto obchodních podmínek. 


 • Další podmínky velkoobchodního prodeje zboží
   1. Prodávající je oprávněn pro nákup zboží stanovit minimální cenu Objednávky (tj. umožnit nákup v Internetovém obchodě pouze při splnění výše minimální ceny Objednávky).
   2. Prodávající je oprávněn stanovit minimální a maximální možné množství nákupu konkrétního zboží v rámci jedné Objednávky či ve vztahu k jednotlivým Kupujícímu.
   3. Prodávající není povinen zajistit pro Kupujícího překlad návodů či textů uvedených na zboží. Kupující nesmí přelepovat popisky a informace uvedené na zboží Prodávajícím či výrobcem.
   4. Kupující nakupuje za velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny určuje Prodávající.
   5. Prodávající je oprávněn pro prodávané zboží uvést doporučenou či minimální maloobchodní cenu (tuto cenu je Prodávající oprávněn průběžně upravovat, přičemž o tomto vždy vyrozumí Kupujícího). Kupující bere na vědomí, že tato cena může být stanovena i výrobcem. Rozdíl mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou představuje marži Kupujícího při dalším prodeji zboží. Prodávající je oprávněn poskytovat různou marži v rámci různých cenových skupin Kupujících, přičemž konkrétní Kupující jsou do příslušných cenových skupin zařazeni v závislosti na splnění kritérií stanovených Prodávajícím a/nebo distributorem či výrobcem toho kterého zboží.
   6. Kupující je při dalším prodeji zboží povinen a zavazuje se dodržovat stanovenou doporučenou či minimální maloobchodní cenu sdělenou Prodávajícím (s výjimkou výprodeje zboží či slevové akce, kdy v takovém případě je Kupující povinen cenu zboží zřetelně označit jako výprodej či slevovou akci a prodej za takto sníženou cenu nesmí trvat kontinuálně déle než 2 týdny, resp. při výprodeji do vyprodání zásob, kdy následně Kupující již toto zboží prodávat nadále nebude). Při porušení pravidla a povinnosti Kupujícího dle předchozí věty je Prodávající oprávněn dle svého uvážení s Kupujícím bez dalšího přerušit další spolupráci, nebo zařadit Kupujícího do cenové skupiny zákazníků s nižší marží, než byla Kupujícímu doposud poskytována. Zvyšovat doporučenou či minimální maloobchodní cenu je Kupující oprávněn bez omezení.
 • Nedohodnou-li se strany výslovně písemně jinak, není Kupující oprávněn a zavazuje se nenabízet zboží koupené od Prodávajícího na online tržištích typu Amazon, Mall, Alza, Allegro.
  1. Prodávající může Kupujícímu poskytnout propagační obrázky, fotografie, videa či další propagační materiály výrobků značek, které vyrábí či distribuuje (dále jen "materiály"). V takovém případě může Kupující tyto materiály použít pro své vlastní komunikační potřeby a propagaci za účelem dalšího prodeje zboží za následujících podmínek:

- použití materiálů je povoleno pro komunikaci a propagaci v maloobchodě;

- použití materiálů je povoleno po dobu trvání spolupráce s Prodávajícím;

- použití materiálů je povoleno výhradně způsobem, který nepoškozuje Prodávajícího a jím vyráběné či distribuované zboží, a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami. 

Kupující se zavazuje, že materiály nepoužije k žádnému jinému účelu či jiným způsobem. Nedodržení podmínek použití bude mít za následek odnětí tohoto souhlasu a může vést k okamžitému jednostrannému ukončení obchodního vztahu Prodávajícím a povinnosti Kupujícího nahradit Prodávajícímu případně vzniklou škodu.

 1. Kupující bere na vědomí, že velkoobchodní cenová politika a další aspekty velkoobchodního prodeje zboží Prodávajícím tvoří jeho obchodní tajemství. Kupující se proto zavazuje dodržovat mlčenlivost o skutečnostech dle předchozí věty.
 • Záruka za jakost a práva z vadného plnění  
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovědnost Prodávajícího se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Za vadu zboží se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu. Prodávající zvlášť upozorňuje na skutečnost, že odstín barvy zboží při počítačovém zobrazení se může odchylovat od skutečné barvy zboží. Na tuto skutečnost Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy Kupujícího výslovně upozornil.  
  3. Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které nastaly v souvislosti s neodbornou manipulací se zbožím, resp. jeho neodbornou aplikací / užitím anebo vzniklé v důsledku nevhodného skladování či užití zboží.  
  4. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, přičemž při reklamaci Kupující odešle reklamované zboží Prodávajícímu (případně mu jej předá osobně) a k reklamovanému zboží uvede zejména o jaké zboží se jedná, kdy došlo k jeho zakoupení a v čem vada zboží spočívá, jakož i další informace potřebné k vyřízení reklamace (např. číslo faktury týkající se reklamovaného zboží, jméno a kontaktní údaje Kupujícího).  
  5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu s potřebnými údaji Prodávajícímu, nebo osobní předání zboží Prodávajícímu spolu se sdělením potřebných údajů.   
  6. Reklamace jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Ve složitých případech (tj. např. časově náročná oprava nebo obtížně dostupné náhradní zboží či součást zboží) jsou reklamace vyřizovány do šedesáti (60) dnů. Tato lhůta může být delší, je-li k vyřízení reklamace zapotřebí součinnosti výrobce či distributora zboží (tj. osoby odlišné od Prodávajícího). Prodávající upozorní Kupujícího na skutečnost, že se jedná o složitý případ, bez zbytečného odkladu poté, kdy takový charakter určí, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy měl charakter vady zboží možnost posoudit.   
  7. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je Kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.   


 • Ochrana osobních údajů a dat   
  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího se řídí platným a aplikovatelnými právními předpisy České republiky a Evropské unie a Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, které Kupující odesláním své Objednávky a akceptací těchto obchodních podmínek bere na vědomí a souhlasí s nimi.
  2. Kupující souhlasí zatržením odpovídajícího dotazového okénka se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné.
  3. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou, kdykoli odvolat.


 • Ukládání cookies  
  1. Kupující bere na vědomí, že webová stránka příslušného Internetového obchodu používá cookies nezbytné pro správné fungování webové stránky. 


 • Závěrečná ustanovení  
  1. Ve smlouvách uzavíraných s Kupujícím-Podnikatelem se vylučuje aplikace ust. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku a dále ve smlouvách s Kupujícím se vylučuje aplikace ust.  § 1765, § 1766, § 1793 odst. 1 Občanského zákoníku.  
  2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky změnit; změna obchodních podmínek se  

nedotkne již uzavřených smluv.  

Ve Velkém Meziříčí dne 15. května 2023.